ارگاسم مهبلي

ارگاسم مهبلي


در سال ١٩٨١ ميلادي، يك گزارش بيان کرد که ٢٦ درصد از ٣٠٠٠ زني که در يك مطالعه براي تجربة ارگاسم بطور منظم و با قاعده شرکت کرده بودند، بدون تحريك چوچوله شان بصورت دستي در هنگام دخول، به ارگاسم رسيده بودند.

اين مطالعه همچنان نشان داد که نوزده درصد از زنان شرکت کننده در مطالعه، خيلي کم به ارگاسم در حين دخول رسيد ند، ١٦ درصد از آنان اگر تحريك چوچوله دستي داشتند به ارگاسم مي رسيدند، و ٢٤ درصد از آنان در هيچ حالت در هنگام دخول، ارگاسم را تجربه نكرده بودند.

بعلاوه ١٢ درصد از زنان هرگز ارگاسم را در هيچ حالتي تجربه نكرده اند، و ٣درصد از آنان هرگز اجازة دخول نداده بودند.
اين به آن معني است که هشت زن از ده زن نمي توانند ارگاسم را تجربه آنند اگر دخول در فرج به تنهايي باشد


مطالعات جديد:
اين مطالعات بر اساس راي گيري از ١٥٠٠ زن توسط يك سايت اينترني در سال ٢٠٠٠ پايه گذاري شده است:
اين جوابها داده شده است:
آيا شما براي رسيدن به ارگاسم به چيز اضافي نياز داريد ؟؟؟

در پاسخ به اين سؤال که سي و هشت درصد بيان کرده اند که به يك دست نياز دارند بيست و هشت درصد گفته اند که فقط با دخول به ارگاسم مي رسند بيست و يك درصد به سكس دهاني ابراز نياز کرده اند ده درصد ساير چيزها را گفته اند سه درصد بيان کرده اند که به يك لرزاننده)) ویبراتور)) نياز دارند .

اين نتايج بيانگر آن است که در مدت ١٩ سال فاصلة بين دو مطالعه تقريباَ درصد زناني که بدون نياز به چيز اضافي و فقط با دخول آلت در فرج به ارگاسم مي رسند تغيير چنداني نكرده است. ٢٨ درصد و ٢٦ درصد
. اکثر زنان که حدود ٦٢ درصد هستند براي رسيدن به ارگاسم نياز به تحريك مستقيم چوچول هاي دارند.

اگر عده کساني که به ساير حالت تحريك چوچوله نياز داشتند را در اين قسمت قرار دهيم، درصد زنان نيازمند
به تحريك چوچوله در حين دخول بيشتر مي شود .دليل اين درصد کم چيست؟ ؟؟

پاسخ آن به دليل اجزايي است که در اندام تناسلي ما قرار گرفته است. نقاط تحريك کننده جنسيي که در مرد اغلب در آلت او قرار گرفته است، در زن در چوچوله قرار گرفته است . دليل آن اينست که شرايط ساختاري و بيولوژيكي هردو مانند هم است .

دليل حساسيت آنها هم اينست که انتهاي تعداد زيادي از اعصاب در آنها قرار دارد. قسمت بلوطي شكل چوچوله مانند کلاهك آلت مرد داراي تعداد زيادي از پايانه هاي عصبي است، فقط با اين تفاوت که در قسمت کوچك تري قرار گرفته است.

اين موضوع باعث مي شود که حتي خيلي حساس تر از آلت مرد نيز باشد از آنجائيكه تعداد خيلي کمي از زنان بوسيلة تحريك فقط آلت خود اقدام به استمنا مي کنند، به نظر مي رسد که اين کار به حساسيت برانگيختگي چوچوله براي تحريك نيست.

آناتومي و تشريح مهبل نيز اين را نشان مي دهد که واژن)) کس )) به اندازه چوچوله داراي پايانة عصبي نيست، و پايانه هاي عصب هاي که در واژن قرار دارند بيشتر در نزديكي دهانة آن هستند. دليل کم بودن پايانه هاي عصبي در ديگر جاهاي واژن احتمالاَ اينست که آن اغلب بعنوان کانال و مجراي تولد کودك به کار گرفته مي شود و به نظر مي رسد که براي کمك به تولد کودك اينگونه است . در حين دخول در واژن، آلت تناسلي مرد مستقيماَ توسط ديواره هاي واژن زن تحريك مي شود، حرکت لبه هاي ثانوي کس بهترين چيز براي تحريك غير مستقيم چوچوله است.

فرو کردن آلت باعث باز شدن لبه ها از همديگر مي شود، و اين کار باعث کشش چوچوله مي شود. از آنجائيكه اندازه و شكل چوچولة زنان خيلي متغيير است، ممكن است براي بعضي از زنان اين موضوع صدق نكند، اين طور به نظر مي رسد که به احتمال زياد همة چوچوله ها نمي توانند به يك اندازه در هنگام دخول تحريك بشوند.

همچنين چوچولة زن مي تواند بوسيلة استخوان خاصره مرد وقتي که او بسوي جلو فشار مي آورد و ضربه مي زند، تحريك شود.
در هنگام دخول، نقاط اصلي محرك جنسي مرد در همة جهات بطور مستقيم تحريك مي شود و نقاط محرك جنسي زن بطور متناقض و غير مستقيم تحريك مي شود.

دليل اينكه مرد سريعتر از زن به ارگاسم مي رسد همين است’ فاکتور ديگري که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد زمان است . يك مرد در هنگام استمنا بطور متوسط حدود ٣ دقيقه به ارگاسم مي رسد در حالي که زن براي رسيدن به ارگاسم در هنگام استمنا به ٥ دقيقه زمان نياز دارد.

بنابراين در شرايط ايده آل، يك مرد ٢ دقيقه زودتر از يك زن به ارگاسم مي رسد. اين موضوع را در نظر داشته باشيد و آن را تعميم بدهيد به آميزش واژنی در حالي که مرد در معرض تحريك مستقيم قرار دارد و زن بصورت غير مستقيم تحريك مي شود، شما مي بينيد که چگونه اين تفاوت زمانها بطور نجومي افزايش مي يابد.

اگر يك زن به همان اندازه از تحريك را که در هنگام استمنا دريافت مي دارد، دريافت نكند، خواهيد ديد که زن هرگز در هنگام دخول به ارگاسم نمي رسد.اين موضوع خيلي غير تحمل مي شود- رسيدن زن به ارگاسم - و اهميتي به مدت زمان فرو کردن مرد در فرج ندارد.


شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com