ارگاسم در زنان

ارگاسم در زنانبرانگيختگي سكسي و رسيدن به ارگاسم براي زنان يك موضوع کاملاَ پيچيده است که فكر و بدن زنان را گرفتار مي کند. ذهن انسان پيامهاي تحريك آميز از بدن انسان دريافت مي کند، آنها را پردازش مي کند و بر اساس آموخته ها و تجربيات گذشته بدن را وادار مي کند که به آنها پاسخ دهد.

مغز ممكن است شروع به پاسخ به فرآيند برانگيختگي اي که در خيال وجود دارد-مانند فانتزي سكسي-، يا محرك هاي ديداري-مانند ديدن شريك لخت-، يا محرکهاي شنيداري -مانند شنيدن صداي شريك-، يا محرکهاي بويايي -مانند بو کشيدن بدن شريك- و يا محرکهاي چشايي -مانند چشيدن بدن شريك - بنمايد.
بدن ممكن است در اثر لمس کردن اندامهاي تناسلي يا پستانها توسط يك زن يا شريك، وزش باد و هوا بر روي پوست لخت و نمايان و يا برانگيخگي اندام تناسلي و پستانها توسط البسه، شروع به فرآيند برانگيختگي بنمايد. در حالي که فكر و بدن هردو قادر به تجربة برانگيختگي جنسي بطور جداگانه هستند ولي قادر به رسيدن به ارگاسم بطور جداگانه نيستند. ارگاسم نيازمند آن است که فكر و بدن با يكديگر عمل کنند.
خيالات ذهني به تنهايي مي توانند باعث ارگاسم بشوند، اما شما هميشه ارگاسم را با بدنتان بايد احساس کنيد. همة
برانگيختگي هاي سكسي و تحريكات ممكن است از يكي از آنها سرچشمه بگيرد، اما ارگاسم در هر دوي آنها اتفاق مي افتد
در هنگام تولد ما نسبت به برانگيختگي سكسي خيلي حساس هستيم و مغز ما هنوز براي پاسخ دادن به محرکهاي سكسي آموزش نديده است. بنابراين، در بدو تولد، ارگاسم بيشتر توسط محرکهاي فيزيكي کنترل مي شود تا محرکهاي مغزي.

در هنگام تولد، ارگاسم يك عكس العمل فيزيكي ساده است به مرور زمان، بلوغ باعث مي شود که ما ياد بگيريم که به محرکهاي سكسي پاسخ بدهيم .
شايد ما بدانيم که کدام نوع از پاسخهاي سكسي بد هستند ممكن است که ما را از حالات فيزيكي سكسي که حتي در هنگام برانگيختگي از آنان آگاهي نداريم، دور کنند. اين موضوع براي دختران بيشتر از پسران صدق مي کند، چون كه پسران شق شدگي آلتشان را درك مي کنند.
ما مي دانيم که چه کسي دختر خوب و چه کسي دختر بد ست. ما مي دانيم که همسر مناسب کيست، حتي اگر نتوانيم به سكس با آنها فكر کنيم.

دختران جوان و زنان بالغ به خودشان اجازه نمي دهند در شرايطي قرار گيرند که احساسات سكسي داشته باشند، اگر اين مقوله از احساس را بد بپندارند.
ممكن است آنها برانگيختگي سكسي را وقتي در حالت معاشقه قرار دارند درك کنند. ممكن است آنها با هر احساس سكسي خود را وفق دهند، آنرا حاشا کنند، و يا اينكه به سكس وقتي که برايشان غير ممكن است پاسخ منفي بدهند اکثر زنان نسبت به سكس احساس منفي ندارند و آزادانه آنرا انجام مي دهند.

آنها از بودن در حالت تحريك آميز لذت مي برند و آزادانه تحريك سكسي را جستجو مي کنند. آنها دقت نمي کنند که چه کسي و يا چه چيزي آنها را برمي انگيزاند، آنان فقط از آن لذت مي برند ارگاسم براي زنان بيشتر درك ذهني دارد تا درك فيزيكي، بدليل اينكه محدوديت هاي سكسي بيشتري نسبت به مردان براي زنان وجود دارد.
توانايي مرد براي شق کردن و انزال مني يك نشانه براي مردانگي است، برانگيختگي و لذت سكسي يك زن ممكن است غير قابل کنترل و سرکش بنظر برسد سيكل پاسخ دهي به محرکهاي سكسي دو تغيير فيزيكي بايد در بدن زن رخ بدهد اگر بخواهد که ارگاسم را تجربه کند.

اولين چیز گشاد شدن عروق است، عروقي که در پستانها و اندام تناسلي وجود دارند. در نتيجة اين امر، اندام تناسلي و پستانها بزرگتر شده، در صورت لمس بدن احساس گرمي يا داغي مي شود، رنگ پستانها و اندام تناسلي تغيير مي کند و مهبل شروع به روان سازي و ترشح ماده روان ساز مي کند.

دومين امر کشيدگي در ماهيچه هاي عصبي وستون فقرات است که باعث افزايش انرژي در پايانه هاي عصبي و عضلات کل بدن مي شود بايد دقت کرد که بيماريهايي که در گردش خون يا عضلات يا اعصاب اختلال ايجاد مي کنند، ممكن است مانع افزايش انرژي عضلات يا گشاد شدن عروق بشوند.
اگر شما نتوانيد کشيدگي در عضلات و يا گشاد شدگي در عروق بوجود بياوريد، قادر به برانگيختگي سكسي و رسيدن به ارگام نيستيد.

اگر شما بيماري اي در سيستم گردش خون، عضلات و يا اعصاب داشته باشيد، ارگاسم را خيلي بد تجربه خواهيد کرد. اگر شما احساس مي کنيد که قادر به برانگيختگي سكسي نيستيد و يا اينكه فقط بصورت محدود آنرا درك مي کنيد به يك پزشك مراجعه کنيدمتخصصين سكس، سيكل پاسخ دهي به سكس را به چهار فاز تقسيم مي کنند:

تهييج، سطح يكنواخت، ارگاسم و نتيجه.
اين تعاريف بصورت قراردادي هستند و هر شخص احتمالاَ ممكن است از تك تك اين فازها در بدن خود اطلاع نداشته باشد. مقدار زماني که هر فرد در هريك از اين فازها صرف مي کند و حتي شيوه اي که هر فرد هريك از آنها را درك مي کند ممكن است متفاوت باشد . يك زن ممكن است در يك زمان چندين بار از نظر سكسي برانگيخته بشود و حتي متوجه آن نشود ، بدون اينكه به فاز سطح يكنواخت دسترسي داشته باشد.
او ممكن است برانگيختگي و فاز سطح يكنواخت را در يك جلسه رقص پر شور تجربه کند، اما وقتي که در حال برگشت به خانه است به حالت غير برانگيخته بازگردد.

يكباره در خانه ممكن است که حالت برانگيختگي و ارگاسم را در اثر تحريك مستقيم اندام تناسلي بسرعت تجربه کند، بدون اينكه فاز سطح يكنواخت را تجربه کرده باشد.
شيو هاي که هر شخص، هر فاز را تجربه مي کند، براي آن فرد يك امر منحصر به فرد است و ممكن است بستگي به حالت فرد و يا اينكه چه کسي با او است، بستگي داشته باشد


برانگيختگي ممكن است با پاسخهاي فيزيكي زير به محرکهاي ذهني يا فيزيكي باشد:

در ابتدا به مدت ١٠ تا ٣٠ ثانيه فرج شروع به تراوش ماده روانكار مي نمايد
دو سوم لبه هاي داخلي مهبل منبسط مي شوند
گلويي رحم به طرف بالا کشيده مي شود
لب ههاي اصلي شل شده و از هم جدا مي شوند
اندازه هاي لب ههاي فرعي افزايش مي يابد
اندازه چوچوله بزرگ مي شود
در اثر انقباض عضلات، نوك پستانها بصورت شق شده در مي ايند
وقتي ميزان برانگيختگي خيلي زياد شود اندازه پستانها نيز افزايش مي يابد

همانطور که در بالا ذکر شد، تراوش مايع روان کننده از فرج در اثر گشاد شدن رگهاي ديواره مهبل است. اين رطوبت در اثر افزايش ميزان خون در رگهاي ديواره مهبل تراوش مي شود.
در اثر اين فرآيند قطرات کوچك از ديواره مهبل چكه مي کند. اين قطرات کوچك ممكن است که با يكديگر جمع شوند و از فرج جريان پيدا بكنند، که در اثر اين امر مهبل مرطوب مي شود.
مقدار، غلظت و بوي مايع تراوش شده از مهبل در زنان مختلف متفاوت است و در هر زن بستگي به فاکتورهايي چون حالت قاعدگي در آن زمان در زن و به غذايي که زن خورده است، دارد .

همانطور که حضور مايع روان کننده فرج، بيان کننده آن نيست که زن آمادگي کامل براي دخول در مهبل دارد، عدم حضور آن نيز معرف اين نيست که زن برانگيخته نشده است.
بعضي از زنان رطوبت مهبلي بسيار کمي دارند و براي دخول نياز به استفاده است روان کننده هايي با پايه (آب (
مانند ژل کاواي دارند. استفاده از روان کننده هاي نفتي باعث بروز بيماري در فرج و مهبل مي شود. درحاليكه ممكن است اين رطوبت کاملاَ طبيعي و يا موقتي باشد،.
زنان ديگري هستند که آنقدر از خود رطوبت ساطع مي کنند که همه چيز را خيس مي کنند که ممكن است وقتي که
رطوبت روي موهاي شرمگاهي آنان را خيس مي کنند باعث شرمساري آنان شود. هر دوي اين موارد کاملاَ طبيعي است و بستگي به تنوع آفرينش در بدن زنان دارد.در حين فاز سطح يكنواخت يك زن ممكن است مواردزير را تجربه کند:


افزايش يك کشش مشخص بسوي سكس :

افزايش گردش خون در مهبل که باعث مي شود که يك سوم مهبل متورم و باد کرده بشود، که نتيجة آن کاهش حدود سي درصدي اندازه باز بودن فرج خواهد بود بيرون زدن دو سوم از بالونهاي دروني فرج در اين مرحله ممكن است تراوش مايع روان کننده از فرج کاهش بيابد، بخصوص اگر اين مرحله طولاني باشد .

افزايش ميزان شق شدگي چوچوله، حرکت قسمت بلوطي شكل چوچوله بسوي استخوان شرمگاهي و پنهان شدن آن توسط کلاهك چوچوله
افزايش قابل توجه در پهناي لبه هاي اصلي، شايد حدود ٢ تا ٣ برابر
افزايش اندازه لبه هاي داخلي، ممكن است که باعث از هم باز شدن لبه هاي خارجي شوند که اين امر باعث باز شدن قابل توجه فرج مي شود
رنگ لب ههاي اصلي به مقدار قابل توجه تغيير مي کند. اين تغيير رنگ در زناني که بچه دار نشده اند از صورتي تا قرمز و در زناني که بچه دار شد هاند از قرمز روشن تا شرابي سير بروز مي کند
محوطه اطراف نوك پستان شروع به ورم کردن و باد کردن مي کند
در زناني که به بچه شير نمي دهند، اندازة پستانها حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد افزايش مي يابد ولي در زناني که بچهشيرخوار دارند ممكن است پستانها کوچك شوند و يا تغييري در اندازه شان بوجود نيايد پنجاه تا هفتاد درصد زنان هيجان ناگهاني سكسي را در قفسة سينه و در ديگر نقاط بدنشان که جريان خون در نزديكي پوستشان وجود دارد، تجربه کرده اند تپش قلب افزيش مي يابد، بطوري که ممكن است که تپش آن قابل توجه و مشهود بشود
مقدار قابل توجهي کشش سكسي در رانها و کفل ها بوجود مي آيد بدن زن در اين حالت آمادگي کامل براي آميزش مهبلي و دخول دارددر هنگام فاز ارگاسم، يك زن ممكن است موارد زير را تجربه کند:


اتفاق افتادن يك انقباض ريتميك در يك سوم مهبل، رحم و مقعد. اولين عظله خيلي سريع منقبض مي شود و اين
انقباض در کمتر از يك ثانيه رخ مي دهد. همين طور که ارگاسم ادامه پيدا مي کند، شدت انقباض کم مي شود و
بصورت تصادفي اتفاق مي افتد . يك ارگاسم ملايم ممكن است بين ٣ تا ٥ انقباض و يك ارگاسم شديد ممكن است بين تا ١٥ انقباض داشته باشد 10 هيجان ناگهاني در سكس ممكن است بيشتر روي بدهد و مي تواند در بيشتر نقاط بدن اتفاق بيافتد

در هنگام ارگاسم همه عظلات بدن ممكن است منقبض شوند و اين موضوع فقط مخصوص عظلات لگني نيست
بعضي از زنان ممكن است در هنگام ارگاسم مايعي از مجاري خود به بيرون بپاشند که آن را انزال زن مي نامند
حالاتي ممكن است در زن بخصوص در صورت، دستان و پاها ظاهر بشود. سيماي ظاهري زن ممكن است بصورتي باشدکه گويا او در حال احساس درد است وقتي که يك ارگاسم لذت بخش داشته باشد در نقطه اوج ارگاسم ممكن است يك سفت شدگي آني در کل بدن زن بوجود بيايددر حين فاز نتيجه، زن موارد زير را تجربه مي کند:

اگر تحريك سكسي ادامه يابد، زن ممكن است يك يا چند بار ارگاسم را تجربه بكند
فرج و دهانه باز شده آن به حالت شل و راحت طبيعي باز مي گردند
پستانها، لب ههاي مهبل، چوچوله و رحم به اندازه و رنگ طبيعي خود باز مي گردند
چوچوله و نوك پستانها ممكن است خيلي حساس باشند، بطوري که تحريك آنها ممكن است ناراحت کننده باشد
هيجان ناگهاني در سكس ديگر ظاهر نمي شود
ممكن است دچار تعرق شديد و نفس زدن شديد بشويم
قلب ممكن است خيلي سريع بتپد
اگر يك زن يكبار ارگاسم را تجربه کند، او مي تواند که بيش از يكبار ارگاسم در همان بخش داشته باشد اگر تحريك به اندازة کافي ادامه يابد.
بعضي از زنان مي توانند يك ارگاسم ديگر را مانند ارگاسم اول بعد از آن تجربه آنند، تا زماني که برانگيختگي ادامه مي يابد. تمرين کردن احتمال اين موضوع را بيشتر مي کند.
چوچوله ممكن است بعد از ارگاسم اول خيلي حساس بشود، در اينصورت بايد آنرا خيلي آرام و يا بصورت غير مستقيم لمس کنيم.
يك زن ممكن است نياز به کمي لغزيدن به طرفين داشته باشد بعد از ارگاسم اول و قبل از ارگاسم دوم.

در اين مورد نفس عميق کشيدن زن مي تواند به بازيابي او براي ارگاسم ديگر به سرعت کمك بكند. بيشتر ارگاسمهاي چندگانه در هنگام استمنا که کسي حواس زن را پرت نمي کند اتفاق مي افتد. يك شريك مرد وقتي خودش به ارگاسم رسيده باشد، ديگر قادر به ادامه تحريك براي ارگاسم شريكش نخواهد بود.تنها مردانی می توانند بعد از ارضا شدن دوباره برای تحریک یک زن اقدام کنند که عاشق و شیفته ای همسرش باشد و به احساسات و عواطف او عکس العمل نشان دهد.
اگر يك شريك بخواهد که شريك جنسي زنش را به ارگاسم چندباره برساند احتمالاَ بايد لذت و خوشي خود را ناديده بگيرد، حداقل به طور موقت .آيا ارگاسم براي شادي زنان لازم و ضروري است؟

درحاليكه ميليونها زن وجود دارند که با شادماني زندگي کرده و آن را به پايان مي رسانند در حاليكه هرگز آنرا تجربه نكرده اند، آنها زندگي لذت بخش تري مي داشتند اگر ارگاسم را تجربه مي کردند.
ارگاسم يك عمل طبيعي بدن است. اگر يك زن قادر به تجربه ارگاسم نباشد، بعد از سكس احساس ناراحتي زيادي مي کند، و دليل آن فزوني جريان خون در اندام لگني مي باشد. در برخي موارد دردهايي در پشت و بعضي مشكلات ديگر در سلامتي در زناني که سكس خوب نداشته اند گزارش شده است.
اگرچه ارگاسم يك الزام براي شادماني زنان نيست، آن مي تواند زندگيشان را لذت بخش تر بكند براي زناني که يك ارگاسم ابتدايي دارند و يا آنهايي که ارگاسم را خيلي به سختي و با مشكل تجربه مي کنند، دست يافتن به تعادل بين ارگاسم مورد آرزويشان و شادي و لذت از سكس خيلي به سختي اتفاق مي افتد. اين روزها فشارهاي اجتماعي زيادي به زنان براي داشتن ارگاسم اعمال مي شود.
زنان نه تنها براي لذت خود، بلكه براي لذت بردن شريك و جفت خود دوست دارند به ارگاسم برسند، در بعضي از مواقع، ارگاسم براي بعضي زنان به يك کار روزمره تبديل مي شود، بجاي اينكه فقط يك لذت باشد.

وقتي که يك زن سعي و تلاش سختي براي رسيدن به ارگاسم مي کند، سكس براي خود زن و شريكش به يك امر نامطلوب و نا اميد کننده تبديل مي شود. شما نبايد به خود و شريكتان براي تجربه کردن ارگاسم زور اعمال کنيد
براي يك زن راحت تر خواهد بود اگر که تجربه ارگاسم را در هنگام استمنا بياموزد تا اينكه بخواهد در سكس با شريكش ارگاسم زود هنگام داشته باشد. دليل اين موضوع آنست که براي زناني که ارگاسم کم دارند، بيشتر لذت بردن از سكس با شريك جنسيشان مطلوب است تا تجربه کردن ارگاسم در حين سكس با شريك.
آنها سعي و تلاش خود را براي وقتي که تنها هستند و فقط به خود فكر مي کنند و استمنا مي کنند، حفظ مي کنند.

زنان نه قادرند و نه مايلند که در هنگام سكس با شريك، بطور خودخواهانه مرکز توجه شان را به خود معطوف کنند. آنها سعي مي کنند که به همان اندازه که مي خواهند نياز خود را تكميل کنند، نياز شريكشان را هم کامل کنند،
اما در آخر، تكميل کردن نياز خودشان در حاشيه قرار مي گيرد تظاهر کردن به ارگاسم يك نظر خيلي بد است.
اين کار معمولاَ در مواقعي چون حفظ کردن ظاهر خود در برابر شريك تازه و يا کمك کردن عاطفي به شريك شروع مي شود. زنان براي هرچيزي که باعث اشتباه در رابطه شان مي شود، خود را سرزنش مي کنند بنابراين ناتواني در رسيدن به ارگاسم را از اشتباه خود مي دانند و مي خواهند بهاي آنرا بپردازند. زنان مي ترسند که به شريكشان
بگويند که آنها به ارگاسم تظاهر مي کرده اند چون آنها را آشفته مي کند، به همين دليل اين کار را نمي کنند.

وقتي که شما تظاهر به ارگاسم مي کنيد و تصميم مي گيريد آنرا به شريكتان نشان بدهيد، نه تنها شما مي پذيريد که ارگاسم نداشته باشيد، بلكه شما به شريكتان دروغ هم مي گوئيد، و چيزهايي را از او پنهان مي کنيد و او را احمق مي پنداريد.
زناني که تظاهر به ارگاسم مي کنند، از توانايي خود براي رسيدن به ارگاسم نا اميد مي شوند و مهارتها و تجربيات سكسي شريك را هم از او مي گيرند، اين موضوع باعث مي شود که آنها بزودي از داشتن سكس با يكديگر خودداري بكنند .

وقتي که يك زن ارگاسم را تجربه مي کند، واقعي و يا ظاهري، به شريكش اعلام مي کند که او کار خوبي را انجام مي دهد و نيازي نيست که شريك کار متفاوت ديگري را در دفعات بعدي انجام بدهد.
زني که تظاهر به ارگاسم مي کند به شريكش مي گويد که نياز نيست که او از تكنيكهاي ديگر سكسي استفاده بكند و آن روش را تغيير بدهد، و اين بر خلاف آن چيزي است که بايد به شريكش بگويد.چند بار تظاهر به ارگاسم کرده ايد؟

اين آمارها بر اساس نظر سنجي اينترنتي از ١٥٠٠ زن در پاسخ به اين سؤال که پاسخها به قرار زيرند:
چهل و پنج درصد هرگز اين کار را نكرده اند
سي و چهار درصد بين يك تا بيست وپنج درصد مواقع اينكار را کرده اند
ده درصد بين بيست وشش تا پنجاه درصد مواقع اقدام به اين کار کرده اند
هفت درصد بين پنجاه ويك تا هفتادوپنج درصد اوقات تظاهر به ارگاسم نموده اند
چهار درصد بين هفتادوشش تا صد درصد مواقع مرتكب اين کار شده اند
وقتي که مقدار عمده اي از زنان يعني حدود پنجاه درصد آنان مي پذيرند که کاري را انجام دهند که تصور مي کنند بايد آنرا انجام دهند، يعني تظاهر به ارگاسم مي کنند، اين يك مشكل جدي است.
در اين مورد، مشكل اين است که اجتماع زنان را رهبري مي کند که آنها بايد به داشتن ارگاسم در هنگام سكس با شريك پايبند باشند و در غير اينصورت نتيجة منفي خواهد داشت. ارگاسم به خودي خود آنقدر مهم نيست.

ارگاسم يك محك براي اندازه گيري کيفيت سكسي بودنمان و حتي ايستادگي اجتماعي در ارتباطات ما مي باشد. جامعه ما را اينطور راهنمايي مي کند که يك زن طبيعي و نرمال حتماَ بايد هميشه به ارگاسم برسد، و شريك او هميشه بايد او را براي رسيدن به ارگاسم تحريك کند. ما مي خواهيم از ارگاسم زنانه چشم پوشي کنيم.
امروز شايد به آن خيلي تاکيد مي شود. براي زنان اينكه درك کنند که اين موضوع يك قضيه اجتماعي است و نه يك موضوع شخصي، خيلي مهم است.
هيچ زني نبايد حتماَ هر وقت که به سكس با شريك مي پردازد و يا هر موقع که استمنا مي کند به ارگاسم برسد.

اينها فقط يك راه براي آن هستند به ارگاسم رسيدن يك هدف منحصر به فرد است که در حقيقت باعث مي شود که سكس لذت کمتري داشته و يا حتي خسته کننده هم باشد، اگر به شدت نا اميد کننده نباشد. اگر شما مي خواهيد که لذت سكسي قوي و طولاني مدت داشته باشيد، سعي کنيد که ارگاسم نداشته باشيد.چرا که ارگاسم پی درپی و دائمی باعث می شود که دیگر سکس لذتی برای شما نداشته باشد ولی اگر شما گاهی اوقات به ارگاسم برسید و لذت ان رو بچشید ترقیب به سکس می شوید ارگاسم رو در یک مثال برای شما عرض می کنم که گاهی خوردن یک شیرینی بسیار دل چسب تر از ان است که یک جعبه شیرینی رو میل کنید چرا که با خوردن تعداد زیاد شیرینی شما از خوردان ان دل زده می شوید.پس کم بخورید همیشه بخورید .

شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایی.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید

DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

هیچ نظری موجود نیست: