وابستگي (اعتياد) به سكس

وابستگي (اعتياد) به سكس

) رفتار خارج از كنترل
2) پيامدهاي قانوني، پزشكي و بين فردي نامطلوب و زيان آور
3) پي‎‎‎گيري هميشگي رفتار جنسي پر خطر يا رفتارهاي خود تخريبي
4) كوشش‎‎‎هاي مكرر براي متوقف نمودن رفتارهاي جنسي
5) وسواس فكري و تخيلات جنسي – آميزشي
6) نياز براي حجم فزاينده‎‎‎اي از فعاليت‎‎‎هاي جنسي
7) تغييرات خلقي شديد در ارتباط با فعاليت جنسي (افسردگي، خوشي، …)
8) صرف زماني غير عادي براي دست‎‎‎يابي به رابطه‎‎‎ي جنسي، شهوت انگيز بودن يا رهايي از تجربه‎‎‎ي جنسي
9) تداخل رفتار جنسي با فعاليت اجتماعي، شغلي يا تفريحي
به طور كلي، انحرافات و هنجار گسيختگي‎‎‎هاي جنسي، در افراد دچار وابستگي (اعتياد) به سكس بيشتر ديده مي‎‎‎شود. ويژگي‎‎‎هاي اصلي اين انحرافات عبارتند از: رفتار يا ميل شديد و عود كننده‎‎‎ي جنسي مانند نمايش‎‎‎گري، يادگار خواهي، مالش، آزارگري، آزارخواهي، مبدل پوشي، تماشاگري جنسي، بچه‎‎‎‎‎‎خواهي. اين انحرافات، همراه با ناراحتي قابل ملاحظه‎‎‎ي باليني هستند و تقريباً هميشه در روابط بين فردي اختلال ايجاد مي‎‎‎كنند و اغلب به مشكلات قانوني منجر مي‎‎‎شوند. ولي اعتياد به سكس ممكن است افزون بر انحرافات جنسي، شامل رفتارهايي نظير آميزش جنسي و خودارضايي باشد كه البته طبيعي و بهنجار تلقي مي‎‎‎شوند، به جز مواردي كه كنترل نشده يا بي‎‎‎بندوبار باشد.
در بسياري از موارد، اعتياد به سكس، مسير نهايي و مشترك انواعي از اختلالات ديگر است. افزون بر انحرافات جنسي كه اغلب وجود دارند، ممكن است اختلال رواني عمده‎‎‎اي چون اسكيزوفرني نيز وجود داشته باشد. اختلال شخصيت جامعه ستيز
و اختلال شخصيت مرزي نيز شايع هستند.
گه‎‎‎گاه، اعتياد به سكس با اختلال رواني ديگري همراه مي‎‎‎شود. براي نمونه، وابستگي (اعتياد) به سكس مي‎‎‎تواند با وابستگي (اعتياد) و سوء مصرف مواد مخدر و محرك، اختلالات خلقي (چون افسردگي، سرخوشي و …) و اختلالات اضطرابي (چون هراس‎‎‎ها، وسواس‎‎‎ها و …) توأم گردد.
«دون ژوآنيسم» و «نيمفومانيا» دو واژه‎‎‎اي هستند كه پيرامون وابستگي (اعتياد) به سكس بايد مورد اشاره قرار گيرند. دون ژوآنيسم را گاه برابر اعتياد به سكس مردان قرار داده‎‎‎اند. گفته مي‎‎‎شود دون ژوآن‎‎‎ها از فعاليت‎‎‎هاي جنسي خود براي پوشاندن احساسات عميق حقارت استفاده مي‎‎‎كنند. برخي از آن‎‎‎ها، تكانه‎‎‎هاي ناخودآگاه همجنس گرايي داشته و با روابط جنسي وسواسي با زنان، اين تكانه‎‎‎ها را انكار مي‎‎‎كنند. اين مردان، مي‎‎‎خواهند خود را از لحاظ جنسي، پر كار نشان دهند و اغلب پس از رابطه‎‎‎ي جنسي، ديگر تمايل و علاقه‎‎‎اي به آن زن ندارند.
نيمفومانيا، معادل اعتياد به سكس زنان و به مفهوم ميل مفرط يا بيمارگونه زن براي آميزش جنسي است. به طور معمول، زنان دچار اين حالت، يك يا چند اختلال كاركرد جنسي (اغلب شامل اختلال ارگاسمي زنانه) داشته‎‎‎اند. زن مبتلا، اغلب ترس شديدي در مورد از دست دادن عشق داشته و مي‎‎‎كوشد با انجام اين اعمال، نيازهاي وابستگي (و نه تكانه‎‎‎هاي جنسي) خود را ارضا كند.
همه‎‎‎گير شدن بيماري وابستگي (اعتياد) به سكس در يك جامعه، شرم و آزرم اجتماعي را خدشه‎‎‎دار نمود، و به از دست رفتن چارچوب‎‎‎هاي اخلاقي – معنوي، رشد انحرافات و آسيب‎‎‎هاي اجتماعي و ويران گشتن جايگاه الهي – انساني سكس مي‎‎‎انجامد. اپيدمي وابستگي (اعتياد) به سكس، نه تنها بحران‎‎‎هاي فرهنگي – رواني – اجتماعي، بلكه بحران‎‎‎هاي اقتصادي را نيز پديد آورده و ساعات و دقايق فراواني از «زمان كار و انرژي ملي» را هدر مي‎‎‎دهد.درمان وابستگي (اعتياد) به سكس، مانند الگوي درمان وابستگي (اعتياد) به مواد مخدر بر پايه‎‎‎ي درمان‎‎‎هاي روان شناختي و روان پزشكي چون روان درماني‎‎‎هاي متنوع و دارو درماني‎‎‎هاي مختلف انجام مي‎‎‎شود.

شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM